Gezondheidszorg

Het doel van de gezondheidszorg is het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van een land. Onder gezondheidszorg valt ten eerste het zorgstelsel van zorgaanbieders en zorgverzekeraars dat erop gericht is mensen te genezen. Het woord gezondheidszorg is breder op te vatten. Ook preventie en het toepassen van kennis om de gezondheid van mensen te verbeteren zijn onderdeel van de gezondheidszorg.

Bezuinigingen gezondheidszorg

De uitgaves van de overheid aan gezondheidszorg stijgen elk jaar. Zo’n 12% van het bruto binnenlands product ging in 2010 op aan gezondheidszorg. Om te bezuinigen is de afgelopen jaren het eigen risico ingevoerd en worden een aantal zaken niet meer uit de basiszorgverzekering vergoed. Verder wil de overheid fraude in de gezondheidszorg aanpakken en wordt zorg meer bij gemeentes en zorgverzekeraars gelegd.

Financiering gezondheidszorg

De leidraad voor de gezondheidszorg in Nederland wordt gevormd door:

  • de Zorgverzekeringswet;
  • de Wet Langdurige Zorg (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten);
Vergelijk zorgverzekeringen

Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeraars betalen de rekeningen van de zorgaanbieders en krijgen hun inkomsten uit de zorgpremies, verrekening van het eigen risico en de eigen bijdrages. Ook krijgen ze van het zorgverzekeringsfonds (ZVF) een vereveningsbijdrage (voor chronisch zieken) en een vergoeding voor de zorgkosten van verzekerde kinderen. Zorgverzekeraars zijn verplicht reserves te hebben. Deze worden via de zorgpremie gefinancierd via een opslag op de rekenpremie (de opslagpremie). De vereveningsbijdrage van de ZVF wordt gefinancierd via:

  • een inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers of uitkeringsinstantie
  • een rijksbijdrage van de overheid
  • de premievervangende bijdrage van ‘verdragsgerechtigden’ en rente (inning door Zorginstituut Nederland).

De verzekerden krijgen op hun beurt als zij hier recht op hebben zorgtoeslag van de overheid. De zorgtoeslag draagt bij aan het financieren van hun zorgkosten.

Wet Langdurige Zorg

De regering wil per 2015 de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in laten gaan. Deze nieuwe wet vervangt de AWBZ. Bepaalde zorg uit de AWBZ is inmiddels overgeheveld naar gemeentes en zorgverzekeraars. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. De doelgroep van de Wlz: ouderen met ernstige dementie, mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en mensen met een ernstige psychische stoornis.

Terugblik Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Langdurige zorg werd gefinancierd vanuit de AWBZ. Zorgkantoren betaalden de zorgkosten die zorgaanbieders van bijvoorbeeld ouderenzorg bij hen in rekening brengen. Of ze maakten geld over naar de burgers zelf, in de vorm van persoonsgebonden budget. De burgers kochten vervolgens zelf de benodigde gezondheidszorg in. Zorgkantoren kregen hun geld van het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten. Dit fonds kreeg haar inkomsten vervolgens weer door een inhouding van AWBZ-premie op de inkomstenbelasting.

Je eigen kosten gezondheidszorg

Wil je je eigen kosten aan gezondheidszorg binnen de perken houden? Kijk dan elk jaar na of je huidige zorgverzekering nog steeds de beste keuze is. Wellicht ben je met je zorgprofiel ook goed uit met een goedkope zorgverzekering. Wil je toegang tot de gezondheidszorg zonder na te hoeven denken over financiën? Kijk dan of er een aanvullende zorgverzekering is die goed bij je past. Je kunt jaarlijks zorgverzekeringen vergelijken op Overstappen.nl.